Sửa chữa Bo mạch Điều hòa Mono (chung)

Sửa chữa Bo mạch Điều hòa Mono (chung)

Bài 66. Phân tích Bệnh máy tự lên nguồn, tự tắt

21 Tháng Mười, 2021

Bài 66. Phân tích Bệnh máy tự lên nguồn, tự tắt

Bài 65. Phân tích Bệnh quạt dàn lạnh vẫn chạy khi tắt máy

21 Tháng Mười, 2021

Bài 65. Phân tích Bệnh quạt dàn lạnh vẫn chạy khi tắt máy

Bài 64. Phân tích Bệnh mùa đông không chạy được chế độ nóng

21 Tháng Mười, 2021

Bài 64. Phân tích Bệnh mùa đông không chạy được chế độ nóng

Bài 63. Phân tích Bệnh Cánh vẫy không hoạt động

21 Tháng Mười, 2021

Bài 63. Phân tích Bệnh Cánh vẫy không hoạt động

Bài 62. Phân tích Bệnh Rơle cấp Block đóng lại nhả ra ngay

21 Tháng Mười, 2021

Bài 62. Phân tích Bệnh Rơle cấp Block đóng lại nhả ra ngay

Bài 61. Phân tích Bệnh Block chạy và ngắt sớm, trong nhà kém mát

21 Tháng Mười, 2021

Bài 61. Phân tích Bệnh Block chạy và ngắt sớm, trong nhà kém mát

Bài 60. Phân tích Bệnh quạt quay nhưng không có hơi lạnh, chỉ có gió

21 Tháng Mười, 2021

Bài 60. Phân tích Bệnh quạt quay nhưng không có hơi lạnh, chỉ có gió

Bài 59. Phân tích Bệnh quạt lạnh quay lại tắt lại quay sau 1 phút thì máy báo lỗi

21 Tháng Mười, 2021

Bài 59. Phân tích Bệnh quạt lạnh quay lại tắt lại quay sau 1 phút thì máy báo lỗi

Bài 58. Phân tích Bệnh quạt dàn lạnh không chạy

21 Tháng Mười, 2021

Bài 58. Phân tích Bệnh quạt dàn lạnh không chạy

Bài 57. Phân tích Bệnh Máy báo lỗi sau khi bật nguồn vài giây

21 Tháng Mười, 2021

Bài 57. Phân tích Bệnh Máy báo lỗi sau khi bật nguồn vài giây

Bài 56. Phân tích Bệnh máy không lên đèn báo nguồn

21 Tháng Mười, 2021

Bài 56. Phân tích Bệnh máy không lên đèn báo nguồn

Bài 55. Thực hành kiểm tra các Sensor

21 Tháng Mười, 2021

Bài 55. Thực hành kiểm tra các Sensor

Bài 54. Thực hành kiểm tra mạch Van đảo chiều

21 Tháng Mười, 2021

Bài 54. Thực hành kiểm tra mạch Van đảo chiều

Bài 53. Thực hành kiểm tra mạch Quạt nóng

21 Tháng Mười, 2021

Bài 53. Thực hành kiểm tra mạch Quạt nóng

Bài 52. Thực hành kiểm tra Mô tơ vẫy

21 Tháng Mười, 2021

Bài 52. Thực hành kiểm tra Mô tơ vẫy

Bài 51. Thực hành sửa mạch điều khiển Block – máy nén (phần 2)

21 Tháng Mười, 2021

Bài 51. Thực hành sửa mạch điều khiển Block – máy nén (phần 2)

Bài 50. Thực hành sửa mạch điều khiển Block – máy nén (phần 1)

21 Tháng Mười, 2021

Bài 50. Thực hành sửa mạch điều khiển Block – máy nén (phần 1)

Bài 49. Thực hành sửa mạch Quạt lạnh (phần 3)

21 Tháng Mười, 2021

Bài 49. Thực hành sửa mạch Quạt lạnh (phần 3)

Bài 48. Thực hành sửa mạch Quạt lạnh (phần 2)

21 Tháng Mười, 2021

Bài 48. Thực hành sửa mạch Quạt lạnh (phần 2)

Bài 47. Thực hành sửa mạch Quạt lạnh (phần 1)

21 Tháng Mười, 2021

Bài 47. Thực hành sửa mạch Quạt lạnh (phần 1)

Bài 46. Thực hành kiểm tra Vi xử lý

21 Tháng Mười, 2021

Bài 46. Thực hành kiểm tra Vi xử lý

Bài 45. Thực hành sửa chữa khối nguồn (phần 3)

21 Tháng Mười, 2021

Bài 45. Thực hành sửa chữa khối nguồn (phần 3)

Bài 44. Thực hành sửa chữa khối nguồn (phần 2)

21 Tháng Mười, 2021

Bài 44. Thực hành sửa chữa khối nguồn (phần 2)

Bài 43. Thực hành sửa chữa khối nguồn (phần 1)

21 Tháng Mười, 2021

Bài 43. Thực hành sửa chữa khối nguồn (phần 1)

Bài 42. Phân tích sơ đồ máy điều hòa Nagakawa

21 Tháng Mười, 2021

Bài 42. Phân tích sơ đồ máy điều hòa Nagakawa

Bài 41. Phân tích sơ đồ máy điều hòa Sharp

21 Tháng Mười, 2021

Bài 41. Phân tích sơ đồ máy điều hòa Sharp

Bài 40. Phân tích sơ đồ máy điều hòa LG

21 Tháng Mười, 2021

Bài 40. Phân tích sơ đồ máy điều hòa LG

Bài 39. Phân tích sơ đồ máy Pana KW

21 Tháng Mười, 2021

Bài 39. Phân tích sơ đồ máy Pana KW