Bài 45 – Phân tích bệnh 7- Máy chạy 2 phút báo lỗi, check ra lỗi 27H, 28H, 30H

27 Tháng Mười, 2021

Bài 45 – Phân tích bệnh 7- Máy chạy 2 phút báo lỗi, check ra lỗi 27H, 28H, 30H